Polenler ve sporlar nasil tasinirlar?

 

 Spermatofitlerde (Gigekli bitkiler ve kozalakl} apaglar), bitkiler polenlerini genellikle ayn} t|rden ba~ka bireylere gvndermek zorundad}rlar. Poleni ta~}mak igin iki temel strateji vard}r: bvcekler ve r|zgar.

    

Genellikle entomogam t|rlerin cezbedici gigekleri vard}r(renkli,nektarl}), bazen de etamin ve tepecik- lerin bvcekle temas}n} destekleyen adaptasyonlar elde ederler.

Gigepe uprad}p} anda bir bvcek tepecikle temasa geger ve polen t|ylere bapl} kal}r.Sonras}nda bu polenin bir k}sm} upran}lan diper gigeklere de konabilir. Vzellikle ar}lar ayaklar}n}n gukur k}s}mlar}yla poleni y}parlar. (polen sepeti). Bu i~lem ve ta~}ma s}ras}nda, polenlerin bir k}sm} havada kaybolup toprak |st|ne konabilir.

        

Genellikle anemogam t|rler k|g|k ve az renkli gigekelere sahiptirler. R|zgar taraf}ndan ta~}nan polen havada t|m yvnlere dap}l}r ve sadece polenlerin k|g|k bir k}sm} var}lacak noktaya,ayn} t|rden bir ba~ka bireyin di~i orgnalar}na, ula~}r.Bu y|zden anemogam t|rler dvllenme ihtimallerini garanti alt}na almak igin bol miktarda polen |retirler ve bu polenin vnemli bir miktar} toprak |st|ne konar.

Anemogam t|rlerin polenleri genellikle onlara vnemli mesafeleri(birkag kilometre ve bazen daha da fazlas}) a~malar}n} saplayan hafifliktedirler.

 Pteridofitlerde(eprelti otu),spor keselerinin ag}lmas} basit bir yer gekimi veya hava hareketleri(su bvlgesindeki eprelti otlar} igin suyun hareketi) taraf}ndan yvnlendirilen sporlar} serbest b}rak}r.

 Bryofitlerde(yosun ve benzeri bitkilerde) kaps|l|n ag}lmas} genelde toprap}n |st|ne,sporofitlerin yak}n}na, d|~en sporlar} serbest b}rak}r. Sporlar ayn} zamanda r|zgar taraf}ndan da yvnlendirilebilir. Baz} yosun t|rleri entomogamd}r.

voir aussi :

Polen yagmuru ne ifade etmektedir ?
Fosil polenleri ve sporlari içeren depolar nelerdir ?