Polen yagmuru ne ifade etmektedir ?

Polen yapmuru belirli bir zaman dilimi igerisinde belirli bir yere bvlgenin t|m polen ve sporlar}n}n konmas}d}r.

G|n|m|zde olu~an bir polen yapmurunun igeripini bilmek igin havada dola~an polenleri toplamaya tasarlanm}~ polen al}c}lar}n} yerle~tirebiliriz.Polenlere kar~} iyi bir tuzak olan yosun tutamlar} da kullan}labilir.Yaz}l}m size bu metodu teklif edecektir.

Neden bu giri~im yap}l}yor? G|ncel bitki vrt|s|n|n nas}l polen gvr|nt|s|ne gevrildipini vprenebilmek igin. Bu analiz bir fosil poleni gvr|nt|s|nden yola g}karak gegmi~ bitki vrt|s|n| kurabilmek igin gok vnemlidir.

Deney yapıyorum      Deney yapmadan tahminde bulunma

Deneyde ilgili gvr|nt|y| ortaya g}karmak igin yosun tutamlar}n}n |st|ne t}klay}n}z.