Fosil polenleri ve sporlari išeren depolar nelerdir ?

 

Polenler her yere konabilirler: Ormanlar}n,tarlalar}n,~ehirlerin vb. topraklar}na konarlar. Fakat genelde gok gabuk yok olurlar, omurgas}zlar taraf}ndan yutulurlar veya organik maddelere sald}ran mikroorganizmalar (bakteri,mantar) taraf}ndan zarar verilirler.

Bitki vrt|s| ar~ivleri gibi polenlerin de korunabilmesi igin gok s}k} ko~ullar gerekmektedir :

  • Fosille~me ko~ullar}: Mikroorganizmalar}n ho~una gitmeyecek bir yer gerekmektedir;asitli veya anaerobik (oksijenden mahrum)
  • Tortulla~ma ko~ullar}: Polenlerin depo kronolojilerini saklayan,yani zamanla biriken ve olu~tuktan sonra depi~trilip d|zeltilmeyen tortullara entegre olmalar} gerekmektedir.

Bu gereksinimlere ba~l}ca iki depo ge~idi kar~}l}k vermektedir:

Uyar}: Diper alanlar da ba~ka amaglar |zerinde gal}~}labilecek polenleri korumay} saplayabilir.


Batakl}klar

Deney yapıyorum     Deney yapmadan tahminde bulunma


Observez la séquence ci-dessus pour répondre au qcm.


Gvl diplerinde biriken tortullar

Deney yapıyorum      Deney yapmadan tahminde bulunma

Observez la séquence ci-dessus pour répondre au qcm.